SIX
 
.
SSIRT
最终信号:
持币观望
3101
售价为
14462.5
买入点
14523.2
以前的收盘价
14436.8
最后收盘价:
14340.9
获得%
-0.84
3101
 
.
SSIP
最终信号:
持币观望
3101
售价为
697.40
买入点
699.71
以前的收盘价
695.55
最后收盘价:
690.92
获得%
-0.93
3101
 
.
ARABCH
最终信号:
持有多头
2208
在购买
194.09
卖出点
196.43
以前的收盘价
207.73
最后收盘价:
207.32
获得%
+6.82
2208
 
.
ARBTC
最终信号:
持有多头
2202
在购买
26068.0
卖出点
26404.8
以前的收盘价
26594.0
最后收盘价:
26610.6
获得%
+2.08
2202
 
.
ARLINK
最终信号:
持有多头
0
在购买
6.1200
 
 
以前的收盘价
6.7300
最后收盘价:
6.9300
获得%
+13.24
0
 
.
AREOS
最终信号:
持币观望
2109
售价为
0.5700
买入点
0.5750
以前的收盘价
0.5700
最后收盘价:
0.5700
 
0.00
2109
 
.
ARETH
最终信号:
持有空头
2103
售价为
1591.83
买入点
1605.30
以前的收盘价
1589.82
最后收盘价:
1596.76
失利%
+0.31
2103
 
.
ARETC
最终信号:
持有空头
0
售价为
15.80
 
 
以前的收盘价
15.25
最后收盘价:
15.21
获得%
-3.73
0
 
.
ARLTC
最终信号:
持币观望
2103
售价为
66.14
买入点
65.54
以前的收盘价
64.67
最后收盘价:
64.63
获得%
-2.28
2103
 
.
ARXRP
最终信号:
持有多头
0
在购买
0.4900
 
 
以前的收盘价
0.5100
最后收盘价:
0.5200
获得%
+6.12
0
 
.
ARXTZ
最终信号:
持有多头
0
在购买
0.6800
 
 
以前的收盘价
0.6600
最后收盘价:
0.6600
失利%
-2.94
0
 
.
CMI10
最终信号:
持有多头
0
在购买
16047.0
 
 
以前的收盘价
16332.8
最后收盘价:
16357.6
获得%
+1.94
0
 
.
SBIDGP
最终信号:
持有空头
0
售价为
90.40
 
 
以前的收盘价
90.54
最后收盘价:
90.60
失利%
+0.22
0
 
.
SBIDGT
最终信号:
持有空头
0
售价为
202.96
 
 
以前的收盘价
203.29
最后收盘价:
203.42
失利%
+0.23
0
 
最终信号:
持币观望
2101
售价为
4242.70
买入点
4275.98
以前的收盘价
4212.59
最后收盘价:
4207.16
获得%
-0.84
2101
 
.
STOXX
最终信号:
卖出
70000
售价为
453.26
 
 
以前的收盘价
454.67
最后收盘价:
453.26
 
0.00
70000
 
.
SX5P
最终信号:
沽空
70000
售价为
3947.22
 
 
以前的收盘价
3955.65
最后收盘价:
3947.22
 
0.00
70000
 
.
SXAE
最终信号:
持有多头
2202
在购买
589.73
卖出点
588.73
以前的收盘价
588.73
最后收盘价:
588.47
失利%
-0.21
2202
 
.
SX7T
最终信号:
卖出
2203
售价为
296.30
 
 
以前的收盘价
300.00
最后收盘价:
295.83
获得%
-0.16
2203
 
.
SX7E
最终信号:
卖出
2203
售价为
110.78
 
 
以前的收盘价
112.16
最后收盘价:
110.60
获得%
-0.16
2203
 
.
SXPE
最终信号:
持币观望
3102
售价为
209.87
买入点
211.00
以前的收盘价
207.92
最后收盘价:
206.24
获得%
-1.73
3102
 
.
SX4E
最终信号:
持币观望
0
售价为
1436.04
 
 
以前的收盘价
1407.61
最后收盘价:
1403.26
获得%
-2.28
0
 
.
SXOE
最终信号:
卖出
2211
售价为
550.41
 
 
以前的收盘价
551.98
最后收盘价:
547.02
获得%
-0.62
2211
 
.
SXXE
最终信号:
持有空头
0
售价为
447.93
 
 
以前的收盘价
446.20
最后收盘价:
444.98
获得%
-0.66
0
 
.
SX3E
最终信号:
沽空
2202
售价为
471.24
 
 
以前的收盘价
473.45
最后收盘价:
471.24
 
0.00
2202
 
.
SXFE
最终信号:
持币观望
2107
售价为
501.74
买入点
500.95
以前的收盘价
501.34
最后收盘价:
500.95
获得%
-0.16
2107
 
.
SXDE
最终信号:
持币观望
3101
售价为
827.09
买入点
839.91
以前的收盘价
822.57
最后收盘价:
819.89
获得%
-0.87
3101
 
.
SXNE
最终信号:
持有空头
2102
售价为
1022.63
买入点
1021.99
以前的收盘价
1000.73
最后收盘价:
995.21
获得%
-2.68
2102
 
.
SXIE
最终信号:
持币观望
2111
售价为
343.92
买入点
345.72
以前的收盘价
343.01
最后收盘价:
342.13
获得%
-0.52
2111
 
.
LCXE
最终信号:
持币观望
3102
售价为
461.04
买入点
464.67
以前的收盘价
458.34
最后收盘价:
457.37
获得%
-0.80
3102
 
.
SXME
最终信号:
持币观望
0
售价为
292.09
 
 
以前的收盘价
291.76
最后收盘价:
290.31
获得%
-0.61
0
 
.
MCXE
最终信号:
持币观望
60000
售价为
467.82
买入点
471.10
以前的收盘价
465.89
最后收盘价:
462.71
获得%
-1.09
60000
 
.
SXEE
最终信号:
持币观望
2103
售价为
358.74
买入点
358.04
以前的收盘价
356.84
最后收盘价:
357.26
获得%
-0.41
2103
 
.
SXQE
最终信号:
持有空头
2105
售价为
1458.29
买入点
1461.35
以前的收盘价
1430.64
最后收盘价:
1438.09
获得%
-1.39
2105
 
.
SX86E
最终信号:
卖出
2202
售价为
126.31
 
 
以前的收盘价
126.68
最后收盘价:
125.89
获得%
-0.33
2202
 
.
SXRE
最终信号:
持币观望
2111
售价为
638.53
买入点
645.32
以前的收盘价
637.83
最后收盘价:
634.20
获得%
-0.68
2111
 
.
SCXE
最终信号:
持币观望
60000
售价为
312.92
买入点
315.91
以前的收盘价
308.04
最后收盘价:
307.44
获得%
-1.75
60000
 
.
SX8E
最终信号:
持有空头
2105
售价为
829.14
买入点
818.38
以前的收盘价
811.79
最后收盘价:
818.38
获得%
-1.30
2105
 
.
SXKE
最终信号:
卖出
2211
售价为
284.93
 
 
以前的收盘价
285.84
最后收盘价:
284.43
获得%
-0.18
2211
 
.
SXTE
最终信号:
持币观望
0
售价为
225.86
 
 
以前的收盘价
220.30
最后收盘价:
219.01
获得%
-3.03
0
 
.
SX6E
最终信号:
卖出
70000
售价为
364.94
 
 
以前的收盘价
366.58
最后收盘价:
363.83
获得%
-0.30
70000
 
.
ESCGIP
最终信号:
持币观望
3101
售价为
131.04
买入点
131.44
以前的收盘价
130.66
最后收盘价:
129.74
获得%
-0.99
3101
 
.
ESCGIT
最终信号:
持币观望
3101
售价为
161.65
买入点
162.25
以前的收盘价
161.29
最后收盘价:
160.14
获得%
-0.93
3101
 
.
IGSP
最终信号:
卖出
2211
售价为
123.06
 
 
以前的收盘价
123.74
最后收盘价:
122.12
获得%
-0.76
2211
 
.
IGSTR
最终信号:
卖出
2211
售价为
2521.35
 
 
以前的收盘价
2535.28
最后收盘价:
2502.01
获得%
-0.77
2211
 
.
SBI3LP
最终信号:
持有空头
60000
售价为
60.78
买入点
61.07
以前的收盘价
60.95
最后收盘价:
61.08
失利%
+0.49
60000
 
.
SBI7LP
最终信号:
持有多头
0
在购买
92.09
 
 
以前的收盘价
92.09
最后收盘价:
92.07
失利%
-0.02
0
 
.
SLILEP
最终信号:
持币观望
3101
售价为
3283.80
买入点
3272.83
以前的收盘价
3220.05
最后收盘价:
3185.26
获得%
-3.00
3101
 
.
SLILEV
最终信号:
持币观望
3101
售价为
7951.78
买入点
7953.59
以前的收盘价
7825.24
最后收盘价:
7740.74
获得%
-2.65
3101
 
.
SLISHT
最终信号:
持有多头
3201
在购买
1706.27
卖出点
1705.38
以前的收盘价
1719.26
最后收盘价:
1728.66
获得%
+1.31
3201
 
.
SLISL
最终信号:
持有多头
3201
在购买
195.54
卖出点
195.34
以前的收盘价
198.51
最后收盘价:
200.67
获得%
+2.62
3201
 
.
SMIC
最终信号:
持有多头
2207
在购买
26712.3
卖出点
26185.3
以前的收盘价
26473.7
最后收盘价:
26306.6
失利%
-1.52
2207
 
.
SMILEP
最终信号:
持有多头
2207
在购买
2953.49
卖出点
2842.43
以前的收盘价
2892.80
最后收盘价:
2856.14
失利%
-3.30
2207
 
.
SMILEV
最终信号:
持有多头
2207
在购买
7645.32
卖出点
7357.85
以前的收盘价
7505.61
最后收盘价:
7410.48
失利%
-3.07
2207
 
.
SMISHT
最终信号:
持有空头
2107
售价为
1950.70
买入点
1986.77
以前的收盘价
1968.97
最后收盘价:
1981.59
失利%
+1.58
2107
 
.
SMISL
最终信号:
持有空头
2107
售价为
276.02
买入点
286.74
以前的收盘价
281.07
最后收盘价:
284.66
失利%
+3.13
2107
 
.
SMIEXP
最终信号:
持币观望
0
售价为
1545.83
 
 
以前的收盘价
1545.83
最后收盘价:
1535.31
获得%
-0.68
0
 
.
SMIEXC
最终信号:
卖出
3201
售价为
2881.78
 
 
以前的收盘价
2901.54
最后收盘价:
2881.78
 
0.00
3201
 
.
SMI
最终信号:
持有多头
2207
在购买
11197.7
卖出点
10976.8
以前的收盘价
11084.7
最后收盘价:
11014.8
失利%
-1.63
2207
 
.
SMIM
最终信号:
沽空
70000
售价为
2525.54
 
 
以前的收盘价
2547.59
最后收盘价:
2525.54
 
0.00
70000
 
.
SMIMC
最终信号:
沽空
70000
售价为
3999.72
 
 
以前的收盘价
4034.65
最后收盘价:
3999.72
 
0.00
70000
 
.
SPI20
最终信号:
持币观望
3101
售价为
11037.1
买入点
11044.1
以前的收盘价
10988.6
最后收盘价:
10916.9
获得%
-1.09
3101
 
.
SPI2C
最终信号:
持币观望
3101
售价为
26249.2
买入点
26294.6
以前的收盘价
26162.5
最后收盘价:
25991.6
获得%
-0.98
3101
 
.
SXSLIX
最终信号:
持有多头
70000
在购买
2491.41
卖出点
2479.64
以前的收盘价
2480.79
最后收盘价:
2465.35
失利%
-1.05
70000
 
.
SXSLI
最终信号:
持有多头
70000
在购买
4140.48
卖出点
4120.91
以前的收盘价
4122.82
最后收盘价:
4097.15
失利%
-1.05
70000
 
.
SPIEXX
最终信号:
持有空头
3101
售价为
298.25
买入点
301.01
以前的收盘价
298.04
最后收盘价:
295.92
获得%
-0.78
3101
 
.
SPIEX
最终信号:
持有空头
3101
售价为
4903.41
买入点
4948.70
以前的收盘价
4899.83
最后收盘价:
4865.09
获得%
-0.78
3101
 
.
SXBP
最终信号:
持币观望
2106
售价为
14368.6
买入点
14253.8
以前的收盘价
13943.0
最后收盘价:
13853.4
获得%
-3.59
2106
 
.
SXBS
最终信号:
持有空头
60000
售价为
9351.31
买入点
9531.75
以前的收盘价
9105.48
最后收盘价:
9104.05
获得%
-2.64
60000
 
.
SLCI
最终信号:
持币观望
60000
售价为
14007.7
买入点
14072.1
以前的收盘价
14028.4
最后收盘价:
13936.5
获得%
-0.51
60000
 
.
SLCIX
最终信号:
持币观望
60000
售价为
657.50
买入点
660.53
以前的收盘价
657.76
最后收盘价:
653.45
获得%
-0.62
60000
 
.
SOCI
最终信号:
持币观望
3101
售价为
14609.6
买入点
14672.6
以前的收盘价
14585.5
最后收盘价:
14487.8
获得%
-0.83
3101
 
.
SOCIX
最终信号:
持币观望
3101
售价为
702.00
买入点
704.39
以前的收盘价
700.21
最后收盘价:
695.52
获得%
-0.92
3101
 
.
SPILPC
最终信号:
卖出
3201
售价为
561.99
 
 
以前的收盘价
566.30
最后收盘价:
561.99
 
0.00
3201
 
.
SMCI
最终信号:
持有空头
0
售价为
19748.0
 
 
以前的收盘价
19748.0
最后收盘价:
19602.0
获得%
-0.74
0
 
.
SMCIX
最终信号:
持有空头
0
售价为
1074.89
 
 
以前的收盘价
1074.89
最后收盘价:
1066.95
获得%
-0.74
0
 
.
SPIMPC
最终信号:
持币观望
0
售价为
641.03
 
 
以前的收盘价
641.03
最后收盘价:
637.02
获得%
-0.63
0
 
.
SPIMTP
最终信号:
持有空头
0
售价为
320.54
 
 
以前的收盘价
320.54
最后收盘价:
318.25
获得%
-0.71
0
 
.
SPIMTC
最终信号:
持有空头
0
售价为
520.97
 
 
以前的收盘价
520.97
最后收盘价:
517.25
获得%
-0.71
0
 
.
SXRS
最终信号:
沽空
2203
售价为
18413.4
 
 
以前的收盘价
18537.0
最后收盘价:
18413.4
 
0.00
2203
 
.
SXPC
最终信号:
持币观望
2106
售价为
18477.9
买入点
18339.2
以前的收盘价
17920.3
最后收盘价:
17794.3
获得%
-3.70
2106
 
.
SPIQPC
最终信号:
持币观望
3101
售价为
571.52
买入点
573.45
以前的收盘价
570.04
最后收盘价:
566.15
获得%
-0.94
3101
 
.
SPIRPC
最终信号:
持有多头
70000
在购买
489.45
卖出点
484.92
以前的收盘价
486.24
最后收盘价:
482.91
失利%
-1.34
70000
 
.
SPIRVC
最终信号:
持有空头
2106
售价为
371.84
买入点
369.86
以前的收盘价
371.22
最后收盘价:
368.40
获得%
-0.93
2106
 
.
SDIVI
最终信号:
卖出
2206
售价为
1717.21
 
 
以前的收盘价
1731.02
最后收盘价:
1717.21
 
0.00
2206
 
.
SPISPC
最终信号:
持有空头
2106
售价为
507.10
买入点
502.65
以前的收盘价
504.25
最后收盘价:
501.05
获得%
-1.19
2106
 
.
SNCI
最终信号:
持有空头
0
售价为
20987.7
 
 
以前的收盘价
20987.7
最后收盘价:
20840.6
获得%
-0.70
0
 
.
SNCIX
最终信号:
持有空头
0
售价为
1134.85
 
 
以前的收盘价
1134.85
最后收盘价:
1126.90
获得%
-0.70
0
 
.
SSCI
最终信号:
持币观望
2101
售价为
27348.6
买入点
27363.7
以前的收盘价
27180.8
最后收盘价:
27088.8
获得%
-0.95
2101
 
.
SSCIX
最终信号:
持有空头
2101
售价为
1420.39
买入点
1430.47
以前的收盘价
1420.39
最后收盘价:
1415.59
获得%
-0.34
2101
 
.
SPIVPC
最终信号:
持币观望
0
售价为
510.37
 
 
以前的收盘价
510.01
最后收盘价:
505.86
获得%
-0.88
0
 
.
SSPP
最终信号:
持币观望
2110
售价为
2795.87
买入点
2814.12
以前的收盘价
2809.80
最后收盘价:
2793.99
获得%
-0.07
2110
 
.
SSPC
最终信号:
持币观望
2106
售价为
1481.16
买入点
1484.35
以前的收盘价
1486.09
最后收盘价:
1482.21
失利%
+0.07
2106
 
.
SSPY
最终信号:
持币观望
60000
售价为
1665.03
买入点
1670.42
以前的收盘价
1663.04
最后收盘价:
1660.80
获得%
-0.25
60000
 
.
DK5F
最终信号:
持有多头
2211
在购买
12258.8
卖出点
12273.8
以前的收盘价
12273.8
最后收盘价:
12270.3
获得%
+0.09
2211
 
.
DKXF
最终信号:
持有多头
70000
在购买
871.40
卖出点
865.23
以前的收盘价
864.29
最后收盘价:
863.46
失利%
-0.91
70000
 
.
SXAR
最终信号:
卖出
2202
售价为
1222.86
 
 
以前的收盘价
1224.38
最后收盘价:
1222.86
 
0.00
2202
 
.
SXAP
最终信号:
卖出
2202
售价为
610.74
 
 
以前的收盘价
611.50
最后收盘价:
610.74
 
0.00
2202
 
.
SX7R
最终信号:
持有多头
2203
在购买
443.29
卖出点
460.84
以前的收盘价
464.12
最后收盘价:
461.18
获得%
+4.04
2203
 
.
SX7P
最终信号:
持有多头
2208
在购买
153.92
卖出点
160.05
以前的收盘价
161.19
最后收盘价:
160.17
获得%
+4.06
2208
 
.
SX7V
最终信号:
卖出
2208
售价为
364.39
 
 
以前的收盘价
366.78
最后收盘价:
364.39
 
0.00
2208
 
.
SXPR
最终信号:
持币观望
0
售价为
1550.78
 
 
以前的收盘价
1530.30
最后收盘价:
1534.18
获得%
-1.07
0
 
.
SXPP
最终信号:
持币观望
0
售价为
551.71
 
 
以前的收盘价
544.36
最后收盘价:
545.74
获得%
-1.08
0
 
.
SX4R
最终信号:
持有空头
2106
售价为
2642.92
买入点
2610.72
以前的收盘价
2612.06
最后收盘价:
2606.76
获得%
-1.37
2106
 
.
SX4P
最终信号:
持有空头
3101
售价为
1191.14
买入点
1201.04
以前的收盘价
1175.86
最后收盘价:
1173.48
获得%
-1.48
3101
 
.
SXOR
最终信号:
持有空头
0
售价为
1266.38
 
 
以前的收盘价
1266.38
最后收盘价:
1253.65
获得%
-1.01
0
 
.
SXOP
最终信号:
持有空头
0
售价为
579.20
 
 
以前的收盘价
579.20
最后收盘价:
573.38
获得%
-1.00
0
 
.
SX3R
最终信号:
沽空
2205
售价为
1509.25
 
 
以前的收盘价
1515.45
最后收盘价:
1505.30
获得%
-0.26
2205
 
.
SX3P
最终信号:
沽空
2205
售价为
732.62
 
 
以前的收盘价
735.48
最后收盘价:
730.55
获得%
-0.28
2205
 
.
SXFR
最终信号:
沽空
2211
售价为
1583.88
 
 
以前的收盘价
1588.18
最后收盘价:
1583.88
 
0.00
2211
 
.
SXFP
最终信号:
沽空
2211
售价为
625.87
 
 
以前的收盘价
627.57
最后收盘价:
625.87
 
0.00
2211
 
.
SXDR
最终信号:
持有空头
2106
售价为
2103.00
买入点
2057.78
以前的收盘价
2060.65
最后收盘价:
2054.90
获得%
-2.29
2106
 
.
SXDP
最终信号:
持有空头
3101
售价为
1088.50
买入点
1086.57
以前的收盘价
1066.33
最后收盘价:
1063.36
获得%
-2.31
3101
 
.
SXNR
最终信号:
持币观望
2105
售价为
1390.55
买入点
1392.25
以前的收盘价
1367.42
最后收盘价:
1358.36
获得%
-2.31
2105
 
.
SXNP
最终信号:
持币观望
2105
售价为
696.87
买入点
697.51
以前的收盘价
685.06
最后收盘价:
680.52
获得%
-2.35
2105
 
.
SXIR
最终信号:
持币观望
2105
售价为
878.48
买入点
879.68
以前的收盘价
874.40
最后收盘价:
869.87
获得%
-0.98
2105
 
.
SXIP
最终信号:
持币观望
2105
售价为
338.22
买入点
338.58
以前的收盘价
336.55
最后收盘价:
334.80
获得%
-1.01
2105
 
.
SXMR
最终信号:
持币观望
0
售价为
814.24
 
 
以前的收盘价
813.16
最后收盘价:
809.58
获得%
-0.57
0
 
.
SXMP
最终信号:
持币观望
0
售价为
370.35
 
 
以前的收盘价
369.78
最后收盘价:
368.15
获得%
-0.59
0
 
.
SXER
最终信号:
持币观望
0
售价为
1122.12
 
 
以前的收盘价
1117.92
最后收盘价:
1120.94
获得%
-0.11
0
 
.
SXEP
最终信号:
持币观望
0
售价为
362.79
 
 
以前的收盘价
361.15
最后收盘价:
362.13
获得%
-0.18
0
 
.
SXEV
最终信号:
持币观望
0
售价为
892.66
 
 
以前的收盘价
889.43
最后收盘价:
891.66
获得%
-0.11
0
 
.
SXQR
最终信号:
持币观望
2101
售价为
2277.53
买入点
2283.98
以前的收盘价
2252.61
最后收盘价:
2256.34
获得%
-0.93
2101
 
.
SXQP
最终信号:
持币观望
2105
售价为
1020.19
买入点
1021.77
以前的收盘价
1007.74
最后收盘价:
1009.41
获得%
-1.06
2105
 
.
SX86R
最终信号:
卖出
2202
售价为
227.83
 
 
以前的收盘价
228.77
最后收盘价:
227.42
获得%
-0.18
2202
 
.
SX86P
最终信号:
卖出
2202
售价为
112.63
 
 
以前的收盘价
113.08
最后收盘价:
112.41
获得%
-0.20
2202
 
.
SXRR
最终信号:
持有多头
0
在购买
820.53
 
 
以前的收盘价
820.53
最后收盘价:
816.05
失利%
-0.55
0
 
.
SXRP
最终信号:
持有多头
0
在购买
372.20
 
 
以前的收盘价
372.20
最后收盘价:
370.17
失利%
-0.55
0
 
.
SX8R
最终信号:
持有空头
2105
售价为
1034.50
买入点
1020.42
以前的收盘价
1012.75
最后收盘价:
1020.42
获得%
-1.36
2105
 
.
SX8P
最终信号:
持有空头
2105
售价为
663.07
买入点
653.76
以前的收盘价
648.90
最后收盘价:
653.76
获得%
-1.40
2105
 
.
SXKR
最终信号:
卖出
2202
售价为
626.45
 
 
以前的收盘价
628.31
最后收盘价:
625.49
获得%
-0.15
2202
 
.
SXKP
最终信号:
卖出
2202
售价为
200.35
 
 
以前的收盘价
200.90
最后收盘价:
200.00
获得%
-0.17
2202
 
.
SXTR
最终信号:
持币观望
2101
售价为
481.97
买入点
477.87
以前的收盘价
462.81
最后收盘价:
460.22
获得%
-4.51
2101
 
.
SXTP
最终信号:
持币观望
2101
售价为
237.49
买入点
235.37
以前的收盘价
227.95
最后收盘价:
226.68
获得%
-4.55
2101
 
.
SX6R
最终信号:
卖出
2211
售价为
1266.17
 
 
以前的收盘价
1271.95
最后收盘价:
1260.31
获得%
-0.46
2211
 
.
SX6P
最终信号:
卖出
2211
售价为
371.71
 
 
以前的收盘价
373.33
最后收盘价:
369.92
获得%
-0.48
2211
 
.
SLGP
最终信号:
持币观望
2106
售价为
2707.84
买入点
2652.49
以前的收盘价
2655.31
最后收盘价:
2648.95
获得%
-2.17
2106
 
.
LCXP
最终信号:
沽空
70000
售价为
469.44
 
 
以前的收盘价
470.78
最后收盘价:
469.44
 
0.00
70000
 
.
MCXP
最终信号:
持币观望
2101
售价为
485.41
买入点
490.36
以前的收盘价
483.65
最后收盘价:
481.36
获得%
-0.83
2101
 
.
SCXP
最终信号:
持有空头
60000
售价为
304.87
买入点
307.80
以前的收盘价
302.59
最后收盘价:
301.68
获得%
-1.05
60000
 
.
SLVP
最终信号:
卖出
2211
售价为
1219.28
 
 
以前的收盘价
1223.33
最后收盘价:
1219.28
 
0.00
2211
 
.
SLI
最终信号:
持币观望
3101
售价为
1750.60
买入点
1748.67
以前的收盘价
1734.61
最后收盘价:
1725.28
获得%
-1.45
3101
 
.
SLIC
最终信号:
持币观望
3101
售价为
3182.26
买入点
3184.52
以前的收盘价
3158.90
最后收盘价:
3141.92
获得%
-1.27
3101
 
.
SPIX
最终信号:
持币观望
3101
售价为
702.10
买入点
704.42
以前的收盘价
700.22
最后收盘价:
695.58
获得%
-0.93
3101
 
.
SXGE
最终信号:
持币观望
3101
售价为
14585.2
买入点
14646.4
以前的收盘价
14559.3
最后收盘价:
14462.6
获得%
-0.84
3101
 
.
SNSPIX
最终信号:
持币观望
3101
售价为
156.46
买入点
156.97
以前的收盘价
156.04
最后收盘价:
155.00
获得%
-0.93
3101
 
.
SNSPI
最终信号:
持币观望
3101